AE Basics 20: Shape Layers Part 4 – Merge Paths

AE Basics 20: Shape Layers Part 4 – Merge Paths