Maya – Basic Hypershade (shaders)

Maya – Basic Hypershade (shaders)

Maya – Basic Hypershade from JohnSka7 on Vimeo.